Terms and Conditions

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία, «MH RADIO LIMASSOL», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία καλούμενη εφ’ εξής «ΚΛΙΚ FM»

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου, άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία MH RADIO LIMASSOL  καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

3. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του μέσου που διεξάγει τον διαγωνισμό και στα σχετικά διαφημιστικά trailers. Οι συμμετέχοντες που θα ακολουθήσουν τις οδηγίες και τηρούν τους όρους, αυτομάτως λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

4. H MH RADIO LIMASSOL LTD  διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

5. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος, προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής / η νικήτρια.

6. Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να μπορούν να πάρουν μέρος στην κατάταξη για την διεκδίκηση του επάθλου και να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους πρέπει αφού υποχρεωτικά πρώτα λάβουν γνώση των παρόντων όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, να αποστείλουν SMS συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες η οτιδήποτε άλλο δηλώνει ότι πρέπει να γίνει σε κάθε διαγωνισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

7. Από την ανωτέρω κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά

8. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικά από όσες ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή. Ο νικητής θα απολαύσει τις παροχές που διατίθενται από την εταιρεία με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Η παράδοση των δώρων του μεγάλου νικητή, θα πραγματοποιηθεί μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον ανωτέρω στο τηλέφωνο η μέσω email η facebook ή άλλου μέσου που έχει χρησιμοποιήσει για την αποστολή του SMS συμμετοχής. Η ΜΗ RADIO LIMASSOL LTD δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Η MH RADIO LIMASSOL LTD διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο σε περίπτωση μη ανάληψής του από τον Νικητή η μή συμφωνης γνώμης του να παραλάβει το δώρο απο τον χώρο που ορίζεται. Αποστολές δώρων δεν γίνονται.

Επίσης διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο του νικητή αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση του. Η MH RADIO LIMASSOL LTD διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου ή μέρους αυτού και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ' άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

9. Η MH RADIO LIMASSOL  κατά την επίσκεψη του νικητή και του/της συνοδού του σε διαγωνισμούς που αφορούν ταξίδια και διανυκτερεύσεις δεν ευθύνεται για όποια απώλεια, καταστροφή κλπ προσωπικών του αντικειμένων ή χρημάτων ή άλλων ειδών. Επίσης, ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε περαιτέρω δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί ο μεγάλος νικητής και ο συνοδός του καθ’ όλη την διάρκεια του ως άνω ταξιδιού ή διανυκτέρευσης, πέραν των ρητά προπεριγραφόμενων ανωτέρω, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους. Οι παροχές είναι οι αποκλειστικά προπεριγραφόμενες και κάθε άλλη δαπάνη η οποία απαιτείται για την παρουσία του νικητή στην ανωτέρω εκδήλωση ή την παραμονή του βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον συνοδό του.

10. Η MH RADIO LIMASSOL LTD δεν υπέχει κανενός είδους υποχρέωση και ρητά διευκρινίζεται ότι δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση, διαμονή και παραμονή του νικητή και του/της συνοδού του σε κανένα σημείο του ταξιδίου, σε κανένα στάδιο από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας/Πάφου, κατά την διάρκεια του ταξιδίου και μέχρι την επιστροφή του στην κατοικία του που τυχόν προκληθεί ανεξαρτήτως πταίσματος του νικητή και του συνοδού του. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σωματική τους ακεραιότητα θα είναι ο νικητής και ο συνοδός ρητά αποκλειόμενης κάθε είδους ευθύνης της MH RADIO LIMASSOL LTD

11. Η MH RADIO LIMASSOL LTD δεν ευθύνεται για την παράνομη, αδικοπρακτική ή ποινική, ευθύνη του νικητή / νικήτριας και του/της συνοδού του κατά την διάρκεια της παραμονής αυτού στα διάφορα καταστήματα/στάδιο που πρόκειται να επισκεφθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ταξιδίου του αλλά και πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αναχώρηση/άφιξή του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας/Πάφου.

12. Tα αποτελέσματα των διαγωνισμων θα ανακοινωνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της MH RADIO LIMASSOL LTD  μετά το πέρας της ανωτέρω κληρώσεως καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση μας μέσω οποιουδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης η με άλλο πρόσφορο τρόπο.

13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού, το περιεχόμενο των συμμετοχών και την παρουσία του νικητή και του συνοδού του στην ανωτέρω εκδήλωση αλλά και κατά την διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδίου αυτού όπως και κάθε σχετικού γεγονότος όπως η παραλαβή του δώρου ή στιγμιότυπα από το ταξίδι του νικητή και του συνοδού του, για διαφημιστικούς σκοπούς. O νικητής και ο /η συνοδός του υποχρεούνται να παραχωρήσουν συνέντευξη τουλάχιστον σε μία εκπομπή παραγωγής της MH RADIO LIMASSOL LTD ή συνεργαζόμενης παραγωγής, η οποία θα προβληθεί μέσω του σταθμού και κάθε συνδεδεμένου-συνεργαζόμενου με αυτή τηλεοπτικού σταθμού.

14. Στην διοργανώτρια εταιρεία οι νικητές του διαγωνισμού και συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εκχωρούν κάθε πνευματικό δικαίωμα τους - αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές και αμετάκλητο και συναινούν στην χρήση του περιεχομένου της συμμετοχής τους, του ονόματός τους, της εικόνας και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής- εκμετάλλευσης και κάθε άλλης εμπορικής χρήσης από την MH RADIO LIMASSOL LTD ή/και συνεργαζόμενους ή/και τελούντες σε δικτύωση με αυτή ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες έκδοσης εντύπων της αποκλειστικής επιλογής της, σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, της Κύπρου και του κόσμου, κατά την κρίση της χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως προκειμένου να προβληθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός και τα αποτελέσματα αυτού.

15. Οι συμμετέχοντες εγγυώνται για την πατρότητα των φωτογραφιών που θα διαθέσουν στην εταιρεία για προωθητικούς σκοπούς και την δυνατότητα δημοσίευσης αυτών.

16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντος προς την εταιρεία MH RADIO LIMASSOL LTD προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία αναγνωρίζει ότι δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, ήτοι να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα αρχεία, να τα τηρεί σε αρχείο κατά την έννοια των σχετικών νόμων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περαιτέρω, ρητά συναινεί στο να λάβει γνώση των προωθητικών ενεργειών της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης επιστολής τους στην εταιρεία MH RADIO LIMASSOL LTD

18. Οι Συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην MH RADIO LIMASSOL LTD θα αποδέχονται και θα συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του σχετικού νόμου.

19. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site www.klikfm.com.cy/oroiH MH RADIO LIMASSOL δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

20. Για διαγωνισμούς που διοργανώνονται μέσα από το facebook ή άλλα social media οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα στο inbox τους. Αν σε 1 βδομάδα (7 μέρες) δεν επικοινωνήσουν γραπτός με την MH RADIO LIMASSOL LTD θα γίνεται νέα κλήρωση του ίδιου δώρου

 

Πληροφορίες τηλέφωνο: 22 818283

Emailinfo@klikfm.com.cy

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο KΛΙΚ  FM μπορεί να συμπληρώνει 20 χρόνια στον αέρα της Κύπρου αλλά συνεχώς ανανεώνεται προσφέροντας μια φρεσκάδα στο πρόγραμμα του. Στον ΚΛΙΚ FM ακούς τα πιο αγαπημένα Ελληνικά τραγούδια, ενώ το ρόστερ των παραγωγών του αποτελείται από πιο γνωστά ονόματα της εγχώριας showbiz και όχι μόνο!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

+357 22 818283

SMS: 2404

Fax: +357 22 676899

  • Σουλίου 1, 2ος όροφος, Γραφείο 201, 2018 Στρόβολος

  • info@klikfm.com.cy

Αποστολη Μηνυματος
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine